นายแพทย์สุเมธ องค์วรรณดี
ผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1
รวมกฎหมายที่น่าสนใจและกฎหมายสารสนเทศ
Share
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มแผนงาน-ประเมินผล
กลุ่มพัฒนาองค์กร
กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย
กลุ่มพัฒนาวิชาการ
กลุ่มระบาดวิทยา-ข่าวกรอง
กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรค
และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ทางด้านสาธารณสุข
กลุ่มควบคุมโรคเขตเมือง
กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ฯ
ศตม.1.1 แม่ฮ่องสอน
ศตม.1.2 ลำปาง
ศตม.1.3 เชียงราย
ศตม.1.4 เชียงใหม่
ศตม.1.5 จังหวัดแพร่
 
dhb-support
กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค
ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน สคร.10
แบบประเมินความพึงพอใจต่อเว็บ สคร.1
สนง.ป้องกันควบคุมโรค
สนง.สาธารณสุข
make 3d text
ประกาศจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(ด้วยวิธีเจาะจง) ศตม. 1.1 แม่ฮ่องสอน

ประกาศจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(ด้วยวิธีเจาะจง) งานชันสูตร สคร.1

ประกวดราคาจัดซ้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดตรวจ Anyplex MTB/MDR Detection

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ

ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(ปรับปรุง) จำนวน 2 รายการ

ร่างประกวดราคาจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์โลหะหนักด้วยเทคนิคการดูดกลืนแสง(ปรับปรุง) จำนวน 1 รายการ


ประกาศเจตนารมณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
"กรมควบคุมโรคใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต" ประจำปี 2561


 
 
Download

ค้นหาในเว็บ odpc1.ddc.moph.go.th/
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Office of 1st. Disease Prevention & Control

447 Lamphun Rd. Watgeth sub-district, Muang, Chiangmai, THAILAND 50000.
Ph: 053-140774 Fax: 053-140773 Copyright© All Rights Reserved. 2012-2016
Webmaster   ปรับแก้ไขล่าสุดเมื่อ :
Free counters