ค่านิยมองค์กร / วัฒนธรรมองค์กร   MOPH :: M - Mastery คือ เป็นนายตัวเอง   O - Originality คือ เร่งสร้างสิ่งใหม่   P - People Centered Approach คือ ใส่ใจประชาชน   H - Humility คือ ถ่อมตนอ่อนน้อม           ISMART :: I - Integrity คือ ยึดมั่นยืนหยัด ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้   S - Service Mind คือ การมีจิตใจพร้อมในการให้บริการ   M - Mastery คือ การทำงานอย่างมืออาชีพ   A - Accountability / Transparency คือ การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และรับผิดชอบ   R - Relationship คือ การมีน้ำใจ ใจเปิดกว้าง เป็นพี่เป็นน้อง   T - Teamwork คือ การทำงานเป็นทีม           วัฒนธรรมองค์กร สคร.1 คือ ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ
สรุปสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ  
อยู่ระหว่างการพัฒนา

เอกสารเผยแพร่-ประชาสัมพันธ์  
อยู่ระหว่างการพัฒนา
กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย
ยุทธศาสตร์/บทบาท/กิจกรรมหลัก
บุคลากรในกลุ่มงานฯ
สคร.1 เชียงใหม่


การรายงานผลปฏิบัติงาน 
กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
143  ถนนศรีดอนไชย  ตำบลช้างคลาน  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50100
โทรศัพท์ 0-5327-6364  โทรสาร 0-5327-3590