แบบรายงานตัวชี้วัดคำรับรอง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4
ลำดับที่ รหัสตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิภาพ
1. 1C1112_1_R_50  * ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

Download
2. 1C1112_2_R_50  * ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค

Download
3. 1C1112_3_R_50  * ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)
    ในผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียน
Download
4. 1C1112_4_R_50  * ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับอำเภอ (D-RTI)

Download
5. 1C1112_5_R_50  * ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลสุขภาพ และการป้องกันโรคและภัยสุขภาพ
    จากมลพิษสิ่งแวดล้อม
Download
6. 1C112_R_50  * ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานวิจัยด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

Download
7. 1C121_R_50  * ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนให้จังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
    ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง
Download
8. 1C131_R_50  * ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานของการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
    ในตำบลจัดการสุขภาพ
Download
9. 1C132_R_50  * ระดับความสำเร็จของการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
    ตามพระปณิธานฯ
Download
มิติที่ 2 ด้านคุณภาพ
10. 2C2_R_50  * ระดับความสำเร็จของการพัฒนางานบริการของหน่วยงาน

Download
มิติที่ 3 ด้านประสิทธิผล
11. 3C1_R_50  * ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม

Download
12. 3C2_R_50  * ระดับความสำเร็จของการดำเนินนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

Download
มิติที่ 4 ด้านพัฒนาองค์กร
13. 4C1_R_50  * ระดับความสำเร็จของหน่วยงานในการดำเนินการบริหารจัดการองค์กรได้ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกำหนด

Download
14. 4C2_R_50  * ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน (Happinometer)

Download
15. 4C3_R_50  * จำนวนองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่หน่วยงานสร้างใหม่แล้วได้นำไปใช้ประโยชน์

Download
16. 4C4_R_50  * ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงาน

Downloadกลุ่มพัฒนาองค์กร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
447  ถนนเชียงใหม่-ลำพูน  ตำบลวัดเกต  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50000
โทรศัพท์ 0-5314-0772  โทรสาร 0-5314-0773  E-Mail Address : opdc1.cm@outlook.com