ค่านิยมองค์กร  บทบาท-หน้าที่  บุคลากร กพอ.  สคร. 1 
ค่านิยมองค์กร / วัฒนธรรมองค์กร   MOPH :: M - Mastery คือ เป็นนายตัวเอง   O - Originality คือ เร่งสร้างสิ่งใหม่   P - People Centered Approach คือ ใส่ใจประชาชน   H - Humility คือ ถ่อมตนอ่อนน้อม           ISMART :: I - Integrity คือ ยึดมั่นยืนหยัด ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้   S - Service Mind คือ การมีจิตใจพร้อมในการให้บริการ   M - Mastery คือ การทำงานอย่างมืออาชีพ   A - Accountability / Transparency คือ การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และรับผิดชอบ   R - Relationship คือ การมีน้ำใจ ใจเปิดกว้าง เป็นพี่เป็นน้อง   T - Teamwork คือ การทำงานเป็นทีม           วัฒนธรรมองค์กร สคร.1 คือ ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ
เอกสารงานบุคคลากร (PMS/HRD)   0
   เอกสารปีงบประมาณ พ.ศ.2564
26-4-2564 กรอบเวลาการประเมิน PMS รอบ 2/2564  
26-4-2564 ตัวชี้วัดกลาง รอบการประเมินที่ 2/2564  
28-12-2563 แผนปฏิบัติการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม  และป้องกันการทุจริต ปีงบ 2564  
15-12-2563 ประกาศหลักเกณฑ์ PMS กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
27-11-2563 แนวทาง PMS ของข้าราชการและพนักงานราชการ สคร.1 ปีงบ 2564  
27-11-2563 กรอบเวลาการประเมิน PMS รอบ 1/2564  
27-11-2563 ตัวชี้วัดกลาง รอบการประเมินที่ 1/2564  
   เอกสารปีงบประมาณ พ.ศ.2563
8-10-2563 เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ นักทรัพยากรบุคคล และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรมควบคุมโรค
29-06-2563 แนวทางการพิจารณาการส่งบุคลากรไปพัฒนากับหน่วยงานภายนอก ปี 2563
23-04-2563 กรอบเวลาการประเมิน PMS รอบการประเมินที่ 2/2563
23-04-2563 ตัวชี้วัดกลาง รอบการประเมินที่ 2/2563
09-12-2562 ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานราชการ
กรมควบคุมโรค ปี 2563
09-12-2562 ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานราชการ
สคร.1 เชียงใหม่ ปี 2563
09-12-2562 กรอบเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 1/2562 (1 ต.ค. 2562 – 29 ก.พ. 2563)
09-12-2562 รายละเอียดตัวชี้วัดกลาง สคร.1 เชียงใหม่ รอบที่ 1/2563
   เอกสารปีงบประมาณ พ.ศ.2562
02-05-2562 กรอบเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 2/2562 (1 เมษายน - 30 สิงหาคม)
02-05-2562 รายละเอียดตัวชี้วัดกลาง สคร.1 เชียงใหม่ รอบที่ 2/2562
02-05-2562 การประเมินสมรรถนะรอบการประเมินที่ 2/2562 (1 เมษายน - 30 สิงหาคม)
14-11-2561 รายละเอียดตัวชี้วัดกลาง สคร.1 เชียงใหม่ รอบที่ 1/2562
14-11-2561 กรอบเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 1/2562 (1 ต.ค. 2561 – 28 ก.พ. 2562)
(ปรับปรุง 7 ธ.ค. 2561)
14-11-2561 แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานราชการ สคร.1 เชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
14-11-2561 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานราชการ พ.ศ.2560(ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วย)
   เอกสารปีงบประมาณ พ.ศ.2561
13-09-2561 แนวทางการพิจารณาการส่งบุคลากรไปพัฒนากับหน่วยงานภายนอก ปี 2561
12-06-2561 ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทาง PMS รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (กรมควบคุมโรค)
07-05-2561 กรอบเวลาการประเมิน  PMS 2/2561(1 เมษายน 2561-30 สิงหาคม 2561)
04-05-2561 รายละเอียดตัวชี้วัดกลาง รอบการประเมินที่ 2/2561
29-03-2561 แนวทางปฏิบัติการส่งรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม/สัมมนา กับหน่วยงานภายนอก (Update)
1.แนวทางปฏิบัติการเขียนรายงาน  2.แบบรายงานการประชุม(ภายใน 15 วัน)
29-03-2561 กรอบเวลาการรายงานการเรียนรู้ E-learning
06-03-2561 สรุปผลคะแนนตัวชี้วัดกลาง รอบที่ 1/2561
06-03-2561 คู่มือการพัฒนาตนเองผ่านระบบ E-learning ปี 2561
22-02-2561 เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ และ แผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ สายงานแพทย์
และสายงานนักวิชาการสาธารณสุข กรมควบคุมโรค
22-02-2561 แบบฟอร์มบันทึกผลการสำเร็จหลักสูตรการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ (E-Learning)
15-01-2561 แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล สคร.1 ชม. ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561
28-12-2560 แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (สำหรับบุคลากรใหม่ที่ยังไม่มีข้อมูลในระบบ DPIS)
26-12-2560 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลความสุขของบุคลากร และแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความสุข
ของบุคลากร สคร.1 เชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
18-12-2560 เอกสารประกอบการประเมินสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นตามภารกิจกรมควบคุมโรค และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2561
14-12-2560 แนวทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านระบบ E-Lerning
28-11-2560 รายละเอียดตัวชี้วัดกลาง สคร.1 รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ปรับปรุง 28 พ.ย. 2560)
09-11-2560 แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานราชการ
กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
09-11-2560 แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานราชการ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
09-11-2560 กรอบเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เอกสารงานตัวชี้วัดคำรับรอง (SAR)   0
   เอกสารปีงบประมาณ พ.ศ.2563
10-06-2563 ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Template) ประจำปีงบประมาณ 2563  
22-04-2563 สรุปรายงานผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดคำรับรอง รอบ 6 เดือน
 ประจำปีงบประมาณ 2563
  
14-02-2563 แนวทางการรายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) ตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ  และไม่ใช่คำรับรอง
ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
  
14-02-2563 แบบรายงานตัวชี้วัดคำรับรอง (SAR Word) ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
12-12-2562 แนวทางการรายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) ตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ  และไม่ใช่คำรับรอง
ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
12-12-2562 วิธีการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) ประจำปีงบประมาณ 2563
(ตัวชี้วัดที่เป็นขั้นตอน)
12-12-2562 แบบรายงานตัวชี้วัดคำรับรอง (SAR Word) ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
   เอกสารปีงบประมาณ พ.ศ.2562
06-05-2562 คู่มือการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามเกณฑ์ PMQA หมวด 6
08-03-2562 แนวทางการรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ และมิใช่คำรับรอง
ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
23-08-2561 แนวทางการรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ และมิใช่คำรับรอง
ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
23-08-2561 แบบรายงานตัวชี้วัดคำรับรอง (SAR Word) ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
   เอกสารปีงบประมาณ พ.ศ.2561
23-08-2561 แนวทางการรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ และมิใช่คำรับรอง
ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
23-08-2561 แบบรายงานตัวชี้วัดคำรับรอง (SAR Word) ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
01-06-2561 แบบรายงานตัวชี้วัดคำรับรอง (SAR Word) ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
01-06-2561 แนวทางการรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ และมิใช่คำรับรอง
ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
02-03-2561 แบบรายงานตัวชี้วัดคำรับรอง (SAR Word) ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
14-12-2560 ตารางถ่ายทอดตัวชี้วัดคำรับรองฯ การปฏิบัติราชการ (Casecade) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
09-12-2560 แนวทางการรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ และมิใช่คำรับรอง
ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
09-12-2560 แบบรายงานตัวชี้วัดคำรับรอง (SAR Word) ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เอกสารการประชุม   0
++++++++++++ เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง PMS ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันที่ 14 ธันวาคม 2560  ณ ห้องประชุม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
++++++++++++ เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง หลักการบริหารความเสี่ยงในการบริหารสิทนทรัพย์องค์กร
และกรณีศึกษาที่น่าสนใจ 
วันที่ 30 ตุลาคม 2560  ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
++++++++++++ เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
วันที่ 21 เมษายน 2560  ณ โรงแรมเดอะปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

คู่มือ/แนวทาง   0

ค่านิยมสร้างสรรค์
ของเจ้าหน้าที่รัฐ
รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองฯ
ปีงบประมาณ 2562
คู่มือสำหรับบุคลากรใหม่
สคร. 1
ปีงบประมาณ 2563
การใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม DPIS 5.0
(คู่มือ PMS Online)
คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนงานการพัฒนาบุคลากร
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
คู่มือแนวทางการกำหนดตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมาย
ของ สำนักงาน ก.พ.
คู่มือการใช้งาน
ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์
(PMS Online กรมควบคุมโรค)
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน
ปีงบประมาณ 2562
รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองฯ
ปีงบประมาณ 2563
คู่มือการปฏิบัติงาน 6 เรื่อง
เฝ้าระวังโรค, พัฒนางานวิจัย
กฏหมายแอลกอฮอล์และยาสูบ,
ความรอบรู้ พัฒนาเครือข่าย, เปิดEOC
ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ปีงบประมาณ 2564


ธนาคารความดี 
การรายงานผลปฏิบัติงาน E-Learning 
สำนักงานข้าราชการพลเรือน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สำนักจัดการความรู้
ภาษาอังกฤษออนไลน์
ภาษาอาเซียนกลุ่มพัฒนาองค์กร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
447  ถนนเชียงใหม่-ลำพูน  ตำบลวัดเกต  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50000
โทรศัพท์ 0-5314-0772  โทรสาร 0-5314-0773  E-Mail Address : opdc1.cm@outlook.com