รายงานการประชุมบุคลากรของ สคร.1
แนวทางปฏิบัติการเขียนรายงาน
(Download)
รายงานการเข้าร่วมการพัฒนาบุคลากร
สัมมนา/ประชุมวิชาการ
อบรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

web page counter
กลุ่มพัฒนาองค์กร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
447  ถนนเชียงใหม่-ลำพูน  ตำบลวัดเกต  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50000
โทรศัพท์ 0-5314-0772  โทรสาร 0-5314-0773  E-Mail Address : opdc1.cm@outlook.com