บทบาท-หน้าที่  บุคลากร กพอ.  ค่านิยมองค์กร  สคร. 1 
แบบฟอร์มประกอบการดำเนินงานต่างๆ
เอกสาร คู่มือประกอบการดำเนินงาน
กฎหมาย / พรบ. / ระเบียบ / ข้อบังคับ
กลับสู่หน้าเว็บแรกของกลุ่มพัฒนาองค์กร
บุคลากร กลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.10

นายสมศักดิ์  นาคกลิ่นกูล
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่ม)

นางสิโนบล  วนะจะเริน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นางสาวปิยานุช  โนจา
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ

นางสาวนัทธมน  ภูดอนตอง
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

นางภัทรนันท์  คนหลัก
นักทรัพยากรบุคคล

ว่าที่ร้อยตรีศรีทรงชัย  รัตนเจียมรังษี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวพิกุลทอง  มะกอกน้อย
พนักงานพิมพ์ ระดับ 2
กลุ่มพัฒนาองค์กร   
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่   
447 ถนนลำพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 50000   
โทรศัพท์ 0 - 5314 - 0772 โทรสาร 0 - 5314 - 0774