วารสารสาธารณสุขล้านนา

วารสารสาธารณสุขล้านนา สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ยินดีรับบทความวิชาการและผลงานวิชาการที่เกี่ยวกับโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ เพื่อเผยแพร่แก่หน่วยงานด้านการแพทย์ สาธารณสุข และผู้สนใจเกี่ยวข้อง โดยเรื่องที่จะส่งตีพิมพ์ต้องไม่เคยตีพิมพ์หรือกําลังตีพิมพ์ในวารสารใดๆ มาก่อน ทั้งนี้กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจทาน แก้ไขต้นฉบับ และพิจารณาตามลําดับก่อน หลัง และตามหลักเกณฑ์คําแนะนํา

Vol 14, No 1 (2018): มกราคม - มิถุนายน 2561

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Articles

สุธาสินี มาแดง, กาญจนา โกติทิพย์, เจนจิรา จันสุภา, วรรณา สุวรรณเกิด
1-12
กาญจนา โกติทิพย์, เจนจิรา จันสุภา, สุธาสินี มาแดง, กานต์ธีรา เรืองเจริญ, วรรณภา สุวรรณเกิด
13-22
วิชาน แก้วเขียว
23-34
กาญจนา อุดมอัษฏาพร, มยุรี พรมรินทร์
35-45
กาญจนา เลิศวุฒิ, วันเพ็ญ โพธิยอด, ชัยธรณ์ อุ่นบ้าน
46-59