ทำเนียบผู้บริหาร สำนักงานป้องกันควบคุมที่ 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คลิกที่ภาพดูภาพขนาดใหญ่..
ผู้อำนวยการ สคร.10
 
 
นายแพทย์สุเมธ องค์วรรณดี
ผู้อำนวยการ
 
รองผู้อำนวยการ สคร.๑
รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ กลุ่มแผนงานและประเมินผล กลุ่มพัฒนาวิชาการ
น.พ.สุรเชษฐ์ อรุโณทอง
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
พญ.เสาวนีย์ วิบุลสันติ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
อนงค์ศิลป์ ด่านไพบูลย์
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
ดร.วรรณภา สุวรรณเกิด
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
 
หัวหน้ากลุ่ม สคร.๑
1. กลุ่มบริหารทั่วไป 2. กลุ่มพัฒนาองค์กร 3. กลุ่มแผนงานและประเมินผล 4. กลุ่มพัฒนาวิชาการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
กลุ่มแผนงานและประเมินผล
กลุ่มพัฒนาวิชาการ
ปวีย์สุดา แสงเกียรติพงค์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สมศักดิ์ นาคกลิ่นกูล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
อนงค์ศิลป์ ด่านไพบูลย์
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
ดร.วรรณภา สุวรรณเกิด
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
5. กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย
6. กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง
7. กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรค
และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ทางด้านสาธารณสุข
8. กลุ่มสื่อสารความเสี่ยง
และพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพฤติกรรมสุขภาพ
พญ.เสาวนีย์ วิบุลสันติ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
สิริหญิง ทิพศรีราช
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
น.พ.สุรเชษฐ์ อรุโณทอง
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
สวาท ชลพล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
Office of 1th. Disease Prevention & Control
447 Lamphun Rd. Watgeth sub-district, Muang, Chiangmai, THAILAND 50000.
Ph: 053-140772,140774-6 Fax: 053-140773 Copyright© All Rights Reserved. 2014
This page created by : Chukkapun Yomwana