ประวัติความเป็นมา

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง ที่ตั้งสำนักงานในส่วนภูมิภาค มีฐานะเทียบเท่ากอง สังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (เดิมเป็นกรมควบคุมโรคติดต่อ) มีประวัติความเป็นมาดังนี้
ในต้นปี พ.ศ. 2527 อธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อ (นายแพทย์วินิจ อัสวเสนา) ได้ดำริที่จะปรับปรุงส่วนราชการภายในของกรมควบคุมโรคติดต่อ โดยรวมศูนย์วิชาการระดับเขตต่างๆ ของกองกามโรค กองวัณโรค กองโรคเรื้อน กองโรคเท้าช้าง กองโรคติดต่อทั่วไป ยกเว้นศูนย์เขตของกองมาลาเรีย เท่าที่มีอยู่ และที่สมควรตั้งขึ้นใหม่เข้าด้วยกันในแต่ละเขต เพื่อจัดตั้งเป็นหน่วยราชการระดับกองขึ้นใหม่ในเขตต่างๆ มีชื่อเรียกว่า “สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต” รวม 12 เขต กรมควบคุมโรคติดต่อ จึงได้จัดตั้งคณะทำงานปรับปรุงส่วนราชการขึ้น มีรองอธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อ (นายแพทย์ธีระ รามสูต) เป็นประธานคณะทำงานพิจารณา ศึกษารูปแบบ วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ผลกระทบ ข้อดี ข้อเสีย วิเคราะห์ตามแนวความคิด ทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวกับองค์การแล้วมีความเห็นว่า การที่จะปล่อยให้มีการจัดองค์การไว้เช่นระบบเดิม ซึ่งต่างคนต่างพัฒนาองค์การแตกต่างกันไปตามแต่ละกองวิชาการจะกำหนด โดยมิได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงส่วนราชการระดับเขตมาช้านาน ถ้าสภาพและระบบเดิมดังกล่าวไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาองค์การและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ในส่วนภูมิภาค โดยส่วนรวมในระยะยาวให้ดียิ่งขึ้น เมื่อปล่อยให้คงสภาพเดิมไว้นานๆ ย่อมก่อให้เกิดความเฉื่อยและต่อต้านด้านการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจเป็นการยากต่อการปฏิรูป หรือเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในภายหลัง
ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2527 กรมควบคุมโรคติดต่อ จึงได้มีคำสั่งที่ 969/2527 เรื่องการแบ่งเขตรับผิดชอบของศูนย์ภาค/เขต ในสังกัดกรมควบคุมโรคติดต่อ ในส่วนภูมิภาคเป็น 12 เขต ยกเว้นหน่วยงานในสังกัดกองมาลาเรียยังคงให้เป็นไปตามเดิม และคำสั่งที่ 970/2527 เรื่องจัดตั้งศูนย์ประสานงานทางวิชาการโรคติดต่อเขต โดยให้หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยในแต่ละเขต รวมถึงผู้อำนวยการศูนย์มาลาเรียเขต หัวหน้าหน่วยมาลาเรีย ที่มีสำนักงานอยู่ในเขตนั้นๆ ประชุมปรึกษากันจัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานทางวิชาการโรคติดต่อเขต” (ศวต.) ขึ้น และคัดเลือกหัวหน้าหน่วยงานที่เหมาะสมเป็นผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานทางวิชาการโรคติดต่อเขต ที่ประชุมกันตกลงจัดตั้งศูนย์ประสานงานทางวิชาการโรคติดต่อเขตขึ้น โดยเขต 10 รับผิดชอบ 6 จังหวัดภาคเหนือตอนบน คือ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน พะเยา และแม่ฮ่องสอนมีที่ทำการชั่วคราวอยู่ที่ศูนย์วัณโรคเขต 10 เชียงใหม่ มีแพทย์หญิงบุศรา
ปองทอง ผู้อำนวยการศูนย์วัณโรคเขต 10 ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานทางวิชาการโรคติดต่อเขต 10 คนแรก มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำแผน และนิเทศงาน ติดตามและประเมินผลตามแผนงาน/โครงการ ควบคุมโรคติดต่อประสานการช่วยเหลือ สนับสนุนด้านวิชาการ บริหารจัดการระหว่างหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคติดต่อ และหน่วยงานสาธารณสุขส่วนภูมิภาค ในการดำเนินการครั้งแรก กรมควบคุมโรคติดต่อได้มอบอำนาจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ให้แก่ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานทางวิชาการโรคติดต่อเขตด้วย
วันที่ 1 สิงหาคม 2531 กรมควบคุมโรคติดต่อ ได้ประกาศใช้แผนปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการของกรมควบคุมโรคติดต่อตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี ซึ่งได้รับการอนุมัติจาก ก.พ. โดยกำหนดให้มีสำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต จำนวน 12 เขต มีฐานะเทียบเท่ากอง สำหรับสำนักงานควบคุมโรคติดต่อ เขต 10 จังหวัดเชียงใหม่ มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 ลักษณะคือ ลักษณะที่ 1 เป็นงานด้านวิชาการซึ่งประกอบด้วยศูนย์วิชาการ 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์กามโรคและโรคเอดส์เขต 10 ศูนย์วัณโรคเขต 10 ศูนย์โรคเรื้อนเขต 10 ศูนย์โรคติดต่อทั่วไปเขต 10 และนิคมโรคเรื้อน 3 แห่ง ได้แก่ นิคมโรคเรื้อนแม่ลาว นิคมโรคเรื้อนแม่ทะ นิคมโรคเรื้อนห้วยคลี่ ลักษณะที่ 2 เป็นงานด้านบริหารจัดการและส่งเสริมสนับสนุนสนับสนุนวิชาการ ประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายแผนงานและเฝ้าระวังโรค ฝ่ายเผยแพร่และอบรม ฝ่ายส่งเสริมปฏิบัติการและนิเทศงาน
เมื่อเริ่มก่อตั้งสำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 10 จังหวัดเชียงใหม่นั้น ในระยะแรกยังไม่มีอาคารปฏิบัติงานเป็นของตนเอง ต้องอาศัยอาคารของศูนย์วัณโรคเขต 10 ใช้เป็นที่ทำการสำนักงานชั่วคราว อาคารที่ตั้งของสำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 10 จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการบริจาคที่ดินจากพันโท พระศักดิ์ศัลยาวุธ (เยี่ยม สุคนธทรัพย์) เนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน ที่ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่กรมควบคุมโรคติดต่อ ดำเนินการก่อสร้างด้วยเงินบำรุงของสำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 10 จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 13,118,800 บาท และเงินบำรุงของกองกามโรคจ่ายสบทบอีกจำนวน 6,000,000 บาท ดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2534 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2535 และได้ตั้งชื่ออาคารว่า “อาคารสุคนธทรัพย์” ซึ่งเป็นชื่อตามเจตจำนงของทายาทผู้บริจาคที่ดินเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับ พันโท พระศักดิ์ศัลยาวุธ
ในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการออกกฎหมายปฏิรูปราชการ ทำให้การแบ่งหน่วยงานของกรมควบคุมโรค ประกอบด้วยหน่วยงานสนับสนุนการบริหารงาน 4 กอง กองวิชาการเกี่ยวกับโรคต่างๆ 8 สำนักฯ และมีหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ได้แก่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรค 12 เขต สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ ได้รวมหน่วยงานส่วนภูมิภาคเข้าด้วยกัน ได้แก่  สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 10  จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ที่ 2 ศูนย์ระบาดวิทยาภาคเหนือ งานอาชีวอนามัย จากกรมอนามัย เข้าด้วยกัน จัดแบ่งโครงสร้างการทำงานภายในเป็น 7 กลุ่มงาน 1 ฝ่าย ได้แก่ กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ กลุ่มระบาดวิทยา กลุ่มโรคติดต่อทั่วไป กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง กลุ่มโรคไม่ติดต่อ กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กลุ่มโรคเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเรื้อน และฝ่ายบริหารทั่วไป
ในปลายปี พ.ศ. 2553 กรมควบคุมโรค โดยอธิบดีกรมควบคุมโรค (นายแพทย์มานิตย์ ธีระตันติกานนท์) ได้มีนโยบายให้มีการปรับโครงสร้างภายในของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคส่วนภูมิภาค คือ สำนักงานป้องกันควบคุมโรค 12 เขต เพื่อให้เอื้อต่อการทำงานเชิงยุทธศาสตร์นำสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของกรมควบคุมโรคปี 2563 ตามคำสั่งที่ 868/2553 ลงวันที่ 27 กันยายน 2553 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่จึงปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ จากเดิมที่มี 7 กลุ่มงาน 1 ฝ่าย เป็น 8 กลุ่มใหม่ ได้แก่ กลุ่มแผนงานและประเมินผล กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง กลุ่มพัฒนาวิชาการ กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย กลุ่มพัฒนาองค์กร และกลุ่มบริหารทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการทำงานเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของกรมควบคุมโรค ปี 2563สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
447  ถนนเชียงใหม่-ลำพูน  ตำบลวัดเกต  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50000
โทรศัพท์ 0-5314-0774 - 76  โทรสาร 0-5314-0773