นายแพทย์สุเมธ องค์วรรณดี
ผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1
รวมกฎหมายที่น่าสนใจและกฎหมายสารสนเทศ
Share
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มแผนงาน-ประเมินผล
กลุ่มพัฒนาองค์กร
กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย
กลุ่มพัฒนาวิชาการ
กลุ่มระบาดวิทยา-ข่าวกรอง
กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรค
และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ทางด้านสาธารณสุข
กลุ่มควบคุมโรคเขตเมือง
กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ฯ
ศตม.1.1 แม่ฮ่องสอน
ศตม.1.2 ลำปาง
ศตม.1.3 เชียงราย
ศตม.1.4 เชียงใหม่
ศตม.1.5 จังหวัดแพร่
 
dhb-support
กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค
ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน สคร.10
แบบประเมินความพึงพอใจต่อเว็บ สคร.1
สนง.ป้องกันควบคุมโรค
สนง.สาธารณสุข
make 3d text
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่จะซื้อ
(ชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อ MTB/NTM ด้วยเทคนิค Real-time PCR)


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ (ตำแหน่ง พนักงานบริการ)

ประกาศรับย้าย/รับโอน/บรรจุกลับ ข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไประดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง

ประกาศจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(ด้วยวิธีเจาะจง) จำนวน  11 รายการ ศตม. 1.4 เชียงใหม่

ประกาศจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(ด้วยวิธีเจาะจง) จำนวน 20 รายการ ศตม. 1.1 แม่ฮ่องสอน

ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่จะซื้อ
(ชุดตรวจหาเชื้อวัณโรคดื้อยาหลายขนานด้วยเทคนิค Real-Time PCR)


ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่จะซื้อ
(ชุดตรวจหาเชื้อปริมาณเชื้อ HIV-1 โดยวิธี Real-Time PCR)


ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่จะซื้อ
(ชุดตรวจหาเชื้อวัณโรคดื้อยาหลายขนานด้วยเทคนิค Line probe assay)


ประกาศจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(ด้วยวิธีเจาะจง) ศตม. 1.1 แม่ฮ่องสอน

ประกาศจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(ด้วยวิธีเจาะจง) งานชันสูตร สคร.1

ประกวดราคาจัดซ้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดตรวจ Anyplex MTB/MDR Detection


ประกาศเจตนารมณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
"กรมควบคุมโรคใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต" ประจำปี 2561


 
  Download


ค้นหาในเว็บ odpc1.ddc.moph.go.th/
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Office of 1st. Disease Prevention & Control

447 Lamphun Rd. Watgeth sub-district, Muang, Chiangmai, THAILAND 50000.
Ph: 053-140774 Fax: 053-140773 Copyright© All Rights Reserved. 2012-2016
Webmaster   ปรับแก้ไขล่าสุดเมื่อ :
Free counters