กฎหมายที่น่าสนใจ กฎหมาย IT
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

****************************
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
พรบ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551
พรบ.การแพทย์ฉุกเฉิน 2551
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
ดาวน์โหลด FileFormat Converters โปรแกรมเสริมสำหรับทำให้คุณที่ใช้โปรแกรม Microsoft office 2003™ สร้างเอกสาร ให้สามารถเปิดอ่าน แก้ไข ไฟล์เอกสารที่สร้างโดย โปรแกรม Microsoft office 2007/2010™ ได้ครับ ซึ่งไฟล์เหล่านั้นเป็นเอกสาร ชนิด .docx .xlsx .pptx เมื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแล้ว โปรแกรม Microsoft office 2003™ ในเครื่องของคุณ ก็จะเปิดเอกสารที่สร้างจาก Ms office 2007/2010™ ได้แล้วครับ ไมต้องวิ่งหาคอมพ์เครื่องอื่นที่ลง Office 2007/2010 เพื่อเปิดอ่านฯ อีกต่อไป

: ออนไลน์ขณะนี้ | จำนวนผู้ชมทั้งหมด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑
๔๔๗ ถนนลำพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๐๐๐
Copyright© 1999-2011, webmaster