แผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง (จัดซื้อสารเคมี) ประจำปี 2562
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่

แผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง (จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์) ประจำปี 2562
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่

แผนการ จัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปี 2561
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่

ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของทางราชการ
เรื่อง หน่วยงาน
ประกาศ ขายทอดตลาดบ้านพักเจ้าหน้าที่ หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.2.2 งาว สคร.1
ประกาศเชิญชวนผู้เสนอราคาซื้อ/จ้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง หน่วยงาน
แนวทางการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลาง
ประกาศเชิญชวนผู้เสนอราคาซื้อ/จ้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง หน่วยงาน
ประกาศเชิญชวนเสนอซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 19 รายการ
(ศตม.1.1 แม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง)
สคร.1
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบ สนง .ปปช.
เรื่อง หน่วยงาน
ประกาศเชิญชวนวิจารณ์ ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างเหมาปรับปรุงและต่อเติมห้องเก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กลุ่มระบาดและข่าวกรอง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 ห้อง โดยวิธี e-Bidding กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง
ประกาศเผยแพร่ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 12 รายการ สคร.1
ราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ (ศตม.1.1 แม่ฮ่องสอน) สคร.1
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา ด้วยวิธีตกลงราคา สคร.1
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดตรวจ Anyplex MTB/MDR Detection 50rxn ด้วยวิธีตกลงราคา สคร.1
ราคากลาง ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding สคร.1
ราคากลาง ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธี e-bidding (ศตม.1.1มส.) สคร.1
ราคากลาง ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ (e-bidding) สคร.1
ราคากลาง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน จำนวน 3 แห่ง ด้วยวิธีตกลงราคา สคร.1
ราคากลาง สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 2 แห่ง ด้วยวิธีตกลงราคา สคร.1
ราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงสุขภัณฑ์ห้องน้ำและทาสี ศูนย์วัณโรค ด้วยวิธีตกลงราคา สคร.1
ราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่ทำการศูนย์โรคเรื้่อน ลำปาง ด้วยวิธีตกลงราคา สคร.1
ราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดตรวจ PCR ด้วยวิธีตกลงราคา สคร.1
ราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดตรวจ Molecutech REBA MTB-MDR ด้วยวิธีตกลงราคา สคร.1
ราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 รายการ ด้วยวิธีตกลงราคา สคร.1
ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีตกลงราคา สคร.1
ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีตกลงราคา สคร.1
ราคากลางซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ (e-bidding) สคร.1
ราคากลางซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีตกลงราคา สคร.1
ราคากลางซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สคร.1
ราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ สคร.1
ราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 21 รายการ สคร.1
ราคากลางจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก สคร.1
ราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ สคร.1
ราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สคร.1
ราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ สคร.1
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ สคร.1
(ศตม.1.1มส.)เผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ โดยวิธี e-bidding สคร.1
(ศตม.1.1มส.) เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีตกลงราคา สคร.1
เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ สคร.1
เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (รองเท้าบู๊ท) สคร.1
เผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ สคร.1
เผยแพร่ราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ สคร.1
เผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ สคร.1
เผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีการสอบราคา สคร.1
เผยแพร่ราคากลางสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำปี 2560 สคร.1
เผยแพร่ราคากลางเครื่องตรวจสมรรถภาพการมองเห็น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา สคร.1
เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 17 รายการ โดยวิธี e-bidding สคร.1
ราคากลางจัดซื้อสารเคมีจำนวน 6 รายการ สคร.1
ราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดตรวจ MTB/MDR Line probe kit ๙๖ tests/กล่อง สคร.1
ราคากลางซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ สคร.1
ราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ชุดตรวจ Myco ID Line probe kit 48 tests/กล่อง สคร.1
ราคากลางซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(E-Bidding) สคร.1
ราคากลางซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีสอบราคา สคร.1
ราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ชุดตรวจ MGIT liquid media 7 ml 100 หลอด/กล่อง สคร.1
ราคากลางซื้อถุงพลาสติกชุบมุ้ง และสียิมซ่าชนิดน้ำ 500 ซีซี สคร.1
ราคากลางซื้อสารเคมี จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) สคร.1
ราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) สคร.1
ราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร จำนวน 1 งาน ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดนแมลงที่ 10.2 ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) สคร.1
ราคากลางซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (กล้องเทอร์โมสแกนตรวจจับอุณหภูมิความร้อนผิวกาย)จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) สคร.1
ราคากลางซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) สคร.1
ราคากลางซื้อชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ ขนาด 520 วัตต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน1เครื่องด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) สคร.1
ราคากลางซื้อยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) สคร.1
ราคากลาง จ้างเหมาบริการรถยนต์(ตู้)พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีพิเศษ
สคร.1
ราคากลางเวชภัณฑ์มิใช่ยา งานเภสัชกรรม สคร.1
ราคากลางจ้างเหมาบริการรถยนต์(ตู้)พร้อมพนักงานขับรถยนต์ สคร.1
ราคากลางเวชภัณฑ์มิใช่ยา งานเภสัชกรรม สคร.1
ราคากลางเวชภัณฑ์มิใช่ยา งานเภสัชกรรม สคร.1
ราคากลางชุดตรวจ TB Antigen งานเภสัชกรรม สคร.1

ราคากลางการซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา

งานเภสัชกรรม สคร.1
 
 
 
 
 
 
 
. ราคากลางสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา

งานเภสัชกรรม สคร.10

ประกาศร่าง TOR
เรื่อง ลงเว็บ
วันที่
วันหมด
ประชาพิจารณ์
ชนิด
จ้างเหมาปรับปรุงและต่อเติมห้องเก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กลุ่มระบาดและข่าวกรอง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 ห้อง 10 ม.ค.61 15 ม.ค.61 e-Bidding
จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ 30 พ.ย. 2560 6 ธ.ค. 2560 ซื้อวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ (ศตม.1.1 แม่ฮ่องสอน) 06 พ.ย. 2560 11 พ.ย. 2560 ซื้อวิธีฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา ด้วยวิธีตกลงราคา 18 ส.ค. 2560 23 ส.ค. 2560 จ้างเหมา
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดตรวจ Anyplex MTB/MDR Detection 50rxn ด้วยวิธีตกลงราคา 17 ส.ค. 2560 22 ส.ค. 2560 ซื้อ
ซื้อสารเคมี จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 16 ส.ค. 2560 21 ส.ค. 2560 ซื้อ
ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธี e-bidding (ศตม.1.1มส.) 16 ส.ค. 2560 21 ส.ค. 2560 ซื้อ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ (e-bidding) 15 ส.ค. 2560 18 ส.ค. 2560 ซื้อ
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน จำนวน 3 แห่ง ด้วยวิธีตกลงราคา 15 ส.ค. 2560 18 ส.ค. 2560 ซื้อ
สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 2 แห่ง ด้วยวิธีตกลงราคา 15 ส.ค. 2560 18 ส.ค. 2560 ซื้อ
จ้างเหมาปรับปรุงสุขภัณฑ์ห้องน้ำและทาสี ศูนย์วัณโรค ด้วยวิธีตกลงราคา 16 ส.ค. 2560 21 ส.ค. 2560 จ้างเหมา
จ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่ทำการศูนย์โรคเรื้่อน ลำปาง ด้วยวิธีตกลงราคา 16 ส.ค. 2560 21 ส.ค. 2560 จ้างเหมา
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดตรวจ PCR ด้วยวิธีตกลงราคา 16 ส.ค. 2560 21 ส.ค. 2560 ซื้อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดตรวจ Molecutech REBA MTB-MDR ด้วยวิธีตกลงราคา 16 ส.ค. 2560 21 ส.ค. 2560 ซื้อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 รายการ ด้วยวิธีตกลงราคา 16 ส.ค. 2560 21 ส.ค. 2560 ซื้อ
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีตกลงราคา 15 ส.ค. 2560 18 ส.ค. 2560 ซื้อ
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีตกลงราคา 15 ส.ค. 2560 18 ส.ค. 2560 ซื้อ
คุณลักษณะเฉพาะซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ (e-bidding) 11 ส.ค. 2560 17 ส.ค. 2560 ซื้อ
ุณลักษณะเฉพาะซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีตกลงราคา 11 ส.ค. 2560 17 ส.ค. 2560 ซื้อ
คุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 09 ส.ค. 2560 16 ส.ค. 2560 ซื้อ
คุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์จำนวน 2 รายการ 10 ม.ค. 2560 13 ม.ค.2560 ซื้อ
คุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก 06 ธ.ค. 2559 09 ธ.ค. 2559 จ้างเหมา
คุณลักษณะเฉพาะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ 28 พ.ย. 2559 01 ธ.ค. 2559 ซื้อ
คุณลักษณะเฉพาะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 17 พ.ย. 2559 20 พ.ย. 2559 ซื้อ
(ศตม.1.1มส.)รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีตกลงราคา 31 ต.ค. 2559 3 พ.ย. 2559 ซื้อ
(ศตม.1.1มส.)ร่างประกาศประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ โดยวิธี e-bidding 31 ต.ค. 2559 3 พ.ย. 2559 ซื้อ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 13 ต.ค. 2559 18 ต.ค. 2559 ซื้อ
รายละเอียดคุณลักษณะเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (รองเท้าบู๊ท) 21 ก.ย. 2559 23 ก.ย. 2559 ซื้อ
รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ 16 ก.ย. 2559 21 ก.ย. 2559 ซื้อ
รายละเอียดลักษณะครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 16 ก.ย. 2559 21 ก.ย. 2559 ซื้อ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 09 ก.ย. 2559 14 ก.ย. 2559 ซื้อ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีการสอบราคา 31 ส.ค. 2559 02 ก.ย .2559 ซื้อ
รายละเอียดคุณลักษณะงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงาน สคร.1 เชียงใหม่ 30 ส.ค. 2559 01 ก.ย. 2559 จ้างเหมา
ประกาศ่ราคากลางเครื่องตรวจสมรรถภาพการมองเห็น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา 02 ส.ค. 2559 04 ส.ค. 2559 ซื้อ
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร 17 รายการ 02 ส.ค. 2559 04 ส.ค. 2559 ซื้อ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสารเคมี จำนวน 6 รายการ 21 มิ.ย. 2559 27 มิ.ย. 2559 ซื้อ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อการวินิจฉัยวัณโรค ด้วยวิธี Line Probe Assay 11 มี.ค.2559 17 มี.ค.2559 ซื้อ
รายละเอียดคุณลักษณะซื้อชุดนํ้ายาตรวจทางโมเลกุลาร์สำหรับจำแนกชนิดเชื้อ Mycobacterium spp. 01 ธ.ค.2558 08 ธ.ค.2558 ซื้อ
รายละเอียดคุณลักษณะประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ 27 พ.ย.2558 11 ธ.ค.2558 ซื้อ
รายละเอียดคุณลักษณะซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 16 พ.ย.2558 23 พ.ย.2558 ซื้อ
รายละเอียดคุณลักษณะซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ 05 พ.ย.2558 12 พ.ย.2558 ซื้อ
รายละเอียดคุณลักษณะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ชุดตรวจ MGIT liquid media 7 ml 05 พ.ย.2558 12 พ.ย.2558 ซื้อ
รายละเอียดคุณลักษณะซื้อถุงพลาสติกชุบมุ้ง และสียิมซ่าชนิดน้ำ 03 พ.ย.2558 10 พ.ย.2558 ซื้อ
ร่างประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 28 ต.ค.2558 04 พ.ย.2558 ซื้อ
ร่างประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจราจร ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.2 ลำปาง 22 ก.ย.2558 28 ก.ย.2558 จ้างเหมา
รายละเอียดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 9 ก.ย. 2558 16 ก.ย. 2558 ซื้อ
รายละเอียดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (กล้องเทอร์โมสแกนตรวจจับอุณหภูมิความร้อนผิวกาย)จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 9 ก.ย. 2558 16 ก.ย. 2558 ซื้อ
รายละเอียดราคากลางซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 8 ก.ย. 2558 15 ก.ย. 2558 ซื้อ
รายละเอียดซื้อชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ ขนาด 520 วัตต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน1เครื่องด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) 2 ก.ย. 2558 8 ก.ย. 2558 ซื้อ
รายละเอียดยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) 1 ก.ย. 2558 8 ก.ย. 2558 ซื้อ
คุณลักษณะเวชภัณฑ์มิใช่ยา (งานเภสัชกรรม) 21ก.ค.2558 24ก.ค.2558 ซื้อ
รายละเอียดของงานจ้างเหมาบริการรถยนต์(ตู้)พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 15 กค.2558 22 ก.ค.2558 จ้างเหมา
คุณลักษณะเวชภัณฑ์มิใช่ยา (งานเภสัชกรรม) 30 มิ.ย.2558. 3 ก.ค.2558 ซื้อ
คุณลักษณะเวชภัณฑ์มิใช่ยา (งานเภสัชกรรม) 4 ก.พ.2558 9 ก.พ.2558 ซื้อ
คุณลักษณะชุดตรวจ TB Antigen 26 ม.ค.2558 29 ม.ค.2558 ซื้อ
คุณลักษณะเวชภัณฑ์มิใช่ยา(งานเภสัชกรรม) 15 ม.ค.2558 20 ม.ค.2558 ซื้อ

สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา(งานเภสัชกรรม)

29 ธ.ค.2557 5 ม.ค.2558 ซื้อ
       
       
       
       
       
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
เรื่อง ปีงบ รูปแบบ ชนิด ประกาศ
วันที่
ระยะเวลา
รับเอกสาร
ผล/ไม่มีผล
ประกาศ ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2561 ประกวดราคา ซื้อ 22 ส.ค. 2560 22 ส.ค.- 1 ก.ย. 2560 -
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ด้วยวิธี(สอบราคา) 2561 สอบราคา จ้าง 22 ส.ค. 2560 22 ส.ค.- 5 ก.ย. 2560 -
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ด้วยวิธี(สอบราคา) 2561 สอบราคา จ้าง 21 ส.ค. 2560 22 ส.ค.- 4 ก.ย. 2560 -
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องปฎิบัติการกรมควบคุมโรค (รวมงานโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) ขนาด 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง ของ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2560 ประกวดราคา จ้าง 22 ส.ค. 2560 22-29 ส.ค. 2560 -
ประกาศ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ e-bidding 2560 ประกวดราคา ซื้อ 22 ส.ค. 2560 22-31 ส.ค. 2560 -
ประกาศซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมี) จำนวน 5 รายการ e-bidding 2560 ประกวดราคา ซื้อ 22 ส.ค. 2560 22-30 ส.ค. 2560 -
(ศตม.1.1มส.) ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ (e-budding)  2560 ประกวดราคา ซื้อ 17 พ.ย. 2559 17-30 พ.ย. 2559 -
ประกาศประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ (e-blidding) 2560 ประกวดราคา ซื้อ 27 ต.ค. 2559 3 พ.ย. 2559 -
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง จำนวน 4 รายการ (e-bidding) 2559 ประกวดราคา ซื้อ 23 ก.ย. 2559 23-30 ก.ย. 2559 -
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 2559 สอบราคา ซื้อ 23 ก.ย. 2559 23 ก.ย. - 07 ต.ค. 2559 -
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 2559 สอบราคา ซื้อ 15 ก.ย. 2559 15-29 ก.ย. 2559 -
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน 2559 สอบราคา จ้าง 5 ก.ย. 2559 5-19 ก.ย. 2559 -
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ 2559 สอบราคา ซื้อ 6 ก.ย. 2559 6-20 ก.ย. 2559 -
ประกาศ ่ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 17 รายการ โดยวิธี e-bidding  2559 ประกวดราคา ซื้อ 11 ส.ค.2559 11-19 ส.ค.2559 -
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจสมรรถภาพการมองเห็น 2559 ตกลงราคา ซื้อ 02 ส.ค. 2559 02-04 ส.ค. 2559 -
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร 17 รายการ (e-bidding) 2559 ประกวราคา ซื้อ 02 ส.ค.2559 02-04 ส.ค. 2559 -

ประกาศ ประกวดราคาซื้อสารเคมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2559 ประกวดราคา ซื้อ 12พ.ย.2558 12-19พ.ย.2558 -

ประกาศ สอบราคาซื้อยานพนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ

2559 สอบราคา ซื้อ 11พ.ย.2558 11-23พ.ย.2558 -

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2559 ประกวดราคา ซื้อ 21ก.ย.2558 21-28ก.ย.2558 -

ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องเทอร์โมสแกน ตรวจจับอุณหภูมิความร้อนผิวกาย จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2559 ประกวดราคา ซื้อ 21ก.ย.2558 21-28ก.ย.2558 -
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddign) 2559 ประกวดราคา ซื้อ 16ก.ย.2558 16-21ก.ย.2558 -
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า(ชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ 520 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 2559 ประกวดราคา ซื้อ 10ก.ย.2558 10-15กย.2558 -
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 2559 ประกวดราคา ซื้อ 9 ก.ย. 2558 9 ก.ย.-16 ก.ย. 2558 -
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2558 สอบราคา ซื้อ 19ก.พ.2558 19ก.พ.-5มี.ค.2558 มีผล
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2558 สอบราคา ซื้อ 10ก.พ.2558 10-24 ก.พ.2558 มีผล
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ 2558 สอบราคา ซื้อ 27ม.ค.2558 27มค. -10 ก.พ.2558 มีผล
2558
สอบราคา
ซื้อ
20 พ.ย.57
20 พ.ย.57 - วันที่ 2 ธ.ค.57
มีผล

ประกวดราคาซื้อสารเคมีจำนวน 3 รายการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ศตม.10.1 แม่ฮ่องสอน)

2558
e-Auction
ซื้อ
17 พ.ย.57
17 พ.ย.57 - วันที่ 24 พ.ย.57 มีผล
ประกาศสอบราคาซื้อถุงพลาสติกชุปมุ้ง จำนวน 30,000 ใบ (ศตม.10.1 มส.) 2558 สอบราคา ซื้อ 05 ม.ค.58 5 ม.ค.58 - วันที่ 16 ม.ค.58 ยังไม่มีผล
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน (ครั้งที่ 2) (ก.พัฒนาวิชาการ) 2558 สอบราคา จ้าง 06 ม.ค.58 6 ม.ค.58 - วันที่ 16 ม.ค.58 ยังไม่มีผล
ประกาศสอบ

 

ผลการสอบราคา-ประกวดราคา

เรื่อง

ผล
-
ผ่าน
   
   
   
ขายทอดตลาด
 
 
 
ดูรายการย้อนหลัง