บุคลากรงานตอบโต้ฯ
ด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศเชียงใหม่

ด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศแม่สาย
ด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศห้วยโก๋น
นิคมโรคเรื้อนแม่ลาว
 
 
ข้อมูล 5 โรค 5 มิติ (โรคติดต่อนำโดยแมลง)
ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย
ข้อมูล 5 โรค 5 มิติ (โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน)
ข้อมูลพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าภาคเหนือตอนบน
ดาวน์โหลดเอกสารไข้เลือดออก
เอกสารประกอบการประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบต่อองค์กร (RA,BIA) และบริหารความต่อเนื่องขององค์กร (BCP) สคร.10 วันที่ 27 มิถุนายน 2557
    แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร (BCP) สคร.10 ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
    ผลการประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยง (BIA) ปี พ.ศ.2556
 
  นโยบาย BCP สคร.10 พ.ศ.2557
    
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน BCP สคร.10
    
คำสั่งแก้ไขรายชื่อคณะทำงาน BCP สคร.10
    Trigger Point
    
ผัง Call Tree
    Checklist

เอกสารชี้แจงแนวทางการดำเนินการโรคติดต่อนำโดยแมลง ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
    วันที่ 19 ธันวาคม 2556
    โครงการพัฒนาอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งไข้เลือดออก
    แนวทางการดำเนินงานควบคุมโรคมาลาเรีย ปีงบประมาณ 2557
    
แนวทางการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน(IVM)

    
แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังความต้านทานสารเคมีของยุงพาหะ
    
แบบฟอร์มประเมินเครื่องพ่น
    
ความไวของยุงลายบ้านต่อสารเคมีกำจัดแมลง
    
ความไวของยุงลายบ้านต่อสารเคมีกำจัดแมลงและทีมีฟอส

    
IVM สำหรับ ศตม.
    
IVM สำหรับ อปท.
    
Template อำเภอเข้มแข็งไข้เลือดออก
    
Template ไข้เลือดออกตรวจราชการ
    
เอกสารแนวทางการดำเนินงานควบคุมโรคมาลาเรีย
    
แผนการดำเนินงานโครงการไข้เลือดออกปีงบประมาณ พ.ศ.2557
    
สรุปผลการดำเนินงานโครงการไข้เลือดออก พ.ศ.2556

    
อัตราค่าซ่อมเครื่องพ่นสารเคมี

เอกสารประกอบการประชุมการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข
    จากปัญหาหมอกควันปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556
    สถานการณ์และการดำเนินงานการลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควัน
    แนวทางการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน
    การใช้ข้อมูลเพื่อประเมินความเสี่ยงฯ
    การประเมินความเสียงด้านสุขภาพ

    SOP-PHER 08 การประเมินความเสียง

   
FORM-PHER 14-17 การประเมินความเสียง
    แนวทางสำหรับเจ้าหน้าที่ในการเตียมความพร้อมรับปัญหาหมอกควัน

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP) สคร.10
     คู่มือคุณภาพ
     ภาคผนวกคู่มือคุณภาพ
    
แบบฟอร์ม SOP
    
SOP-PHER-01 การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับงานประสาน

     SOP-PHER-02 การเปิดและปิด War room
     SOP-PHER-03 การสรุปและถอดบทเรียน
     SOP-PHER-04 การพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
    
SOP-PHER-05 การควบคุมเอกสารและข้อมูล
    
SOP-PHER-06 การจัดทำแผนและของบประมาณในช่วงเตรียมการ

     SOP-PHER-07 การจัดทำแผนและของบประมาณในช่วงตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
    
SOP-PHER-08 การประเมินความเสี่ยง

     SOP-PHER-09 การจัดทำ ทบทวน และการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
     SOP-PHER-11 การเตรียมการด้านเวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์และสารเคมีในช่วงเตรียมการ
     SOP-PHER-12 การเตรียมการด้านเวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีในช่วงฉุกเฉิน
     SOP-PHER-13 การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคในช่วงเตรียมการ
     SOP-PHER-14 การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคในช่วงตอบโต้ฯ
     SOP-PHER-15 การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคในศูนย์พักพิงในระยะเตรียมพร้อม
     SOP-PHER-16 การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคในศูนย์พักพิงในระยะตอบโต้ฯ
     SOP-PHER-17 การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ในช่วงตรียมการ
     SOP-PHER-18 การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ในช่วงการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
     SOP-PHER-19 การบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในช่วงเตรียมการ
    
SOP-PHER-20 การบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในช่วงตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

     SOP-PHER-21 การตรวจติดตามคุณภาพภายในและการปฏิบติการป้องกันแก้ไข
     SOP-PHER-22 การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
     SOP-PHER-23 การประสานและการสนับสนุนยานพาหนะในช่วงเตรียมการ
     SOP-PHER-24 การประสานและการสนับสนุนยานพาหนะในช่วงตอบโต้ฯ


สรุปรายงานการถอดบทเรียน
    
สรุปรายงานการถอดบทเรียนหมอกควัน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
   
สรุปรายงานการถอดบทเรียนโรคคอตีบ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
    สรุปรายงานการถอดบทเรียนภัยหนาวปี ๒๕๕๕
    
สรุปรายงานการถอดบทเรียนหมอกควันปี ๒๕๕๕
    สรุปรายงานการถอดบทเรียนมหาอุทกภัยปี ๒๕๕๔
เอกสารประกอบการประชุมเครือข่ายไข้เลือดออกเพื่อเร่งรัดการเฝ้าระวังควบคุมโรค
    ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
   สถานการณ์ไข้เลือดออกและพื้นที่เสี่ยง
   กีฏวิทยาไข้เลือดออก
   การติดตามประเมินผลความไวของยุงต่อสารเคมี
   การสื่อสารความเสี่ยงเรื่องไข้เลือดออก
   การดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก
   การสนับสนุนการควบคุมโรคไข้เลือดออกและไข้ปวดข้อยุงลาย
   แนวทางการส่งตรวจ Lab
   บทบาทหน้าที่หน่วยงานในการควบคุมโรคไข้เลือดออก
   ยุงต่อต้านสารเคมีกำจัดแมลง
   รู้จริงเรื่องพ่นสารเคมี
   เก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลาย
   แนวทางการควบคุมโรคไข้เลือดออกและแนวทางการสนับสนุนงานควบคุมโรค
   
สไลด์นำเสนอการวิฉัยและการรักษาโรคไข้เลือดออกสำหรับแพทย์และพยาบาล
   การวินิจฉัยและการรักษาโรคไข้เลือดออก
   แนวทางการรักษาโรคไข้เลือดออกสำหรับแพทย์และพยาบาล
   แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคไข้เลือดออกในระดับโรงพยาบาลชุมชน
   แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคไข้แลือดออกในระดับโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป


ไฟล์นำเสนอการใช้ PPE
    
คู่มือการสวมถอด PPE

เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ
    ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขเพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในระบบ ICS
    (Incident Command System) ระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2556 ณ รร.The park ชม.

   ระบบบัญชาการสำหรับการเตรียมความพร้อมรับภาวะฉุกเฉิน
   Unit 1: Course OverviewIntroduction to ICS
   Unit 2: ภาพรวมของระบบบัญชาการในสถานการณ์ICS Overview
   Unit 3: ลักษณะพื้นฐานของระบบบัญชาการสถานการณ์ Basic Features of ICS
   Unit 4: ผู้บัญชาการเหตุการณ์ และหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส่วนบังคับบัญชา
       Incident Commander and Command Staff Function
s
   Unit 5: หน้าที่ของฝ่ายอำนวยการ General Staff Functions
   Unit 6: สิ่งอำนวยความสะดวกในระบบบัญชาการสถานการณ์ ICS Facilities
   Unit 7: ความรับผิดชอบร่วม Common Responsibilities
   Unit 8: สรุปการฝึกอบรมCourse Summary
    สถานการณ์สมมุติ
   สถานการณ์แผ่นดินไหว
   สถานการณ์โรคระบาดชายแดน
   สถานการณ์อุทกภัยเขื่อนแตก


เอกสารประกอบการอบรมโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค
    สไลด์อบรมศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค
   การลงบันทึกการป่วย
   โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค
   แบบประเมินการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
   แบบบันทึกกิจกรรมประจำวัน
   แบบคัดกรองอาการป่วยรายห้องเรียน
   แบบบันทึกประวัติการได้รับวัคซีน
   แบบบันทึกปัญหาสุขภาพและการดูแลเบื้องต้น
   ตารางกิจกรรมการให้ความรู้
   บันทึกการตรวจสอบคุณภาพนม
   วิดีโอสอนการล้างมือ
    เอกสาร คู่มือ ใบสมัคร
   แนวทางการประเมินศูนย์เด็กเล็ก (ทีมประเมิน)
   ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่
   ข้อกำหนดศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค
   ชุดสื่อสารการเรียนการสอนสำหรับเด็ก
   แนวทางการป้องกันโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก
   แบบประเมินศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค
   การประเมินตนเอง SAR CARD
   ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
   ใบประกาศ
   กำหนดการประชุม


   
Free Site Counters
เริ่มนับ 1 ธันวาคม 2554
 

กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทาด้านสาธารณสุข
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
447 ถนนเชียงใหม่ลำพูน ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-140768 โทรสาร 053-140773 เมลล์ pher10@googlegroups.com
.....................................................................................................................

Public Health Emergency and Respones
Office of 10th. Disease Prevention & Control
447 Lamphun Rd. Watgeth sub-district, Muang, ChiangMai, THAILAND 50000