ค่านิยมองค์กร / วัฒนธรรมองค์กร   MOPH :: M - Mastery คือ เป็นนายตัวเอง   O - Originality คือ เร่งสร้างสิ่งใหม่   P - People Centered Approach คือ ใส่ใจประชาชน   H - Humility คือ ถ่อมตนอ่อนน้อม           ISMART :: I - Integrity คือ ยึดมั่นยืนหยัด ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้   S - Service Mind คือ การมีจิตใจพร้อมในการให้บริการ   M - Mastery คือ การทำงานอย่างมืออาชีพ   A - Accountability / Transparency คือ การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และรับผิดชอบ   R - Relationship คือ การมีน้ำใจ ใจเปิดกว้าง เป็นพี่เป็นน้อง   T - Teamwork คือ การทำงานเป็นทีม           วัฒนธรรมองค์กร สคร.1 คือ ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ กลุ่มแผนงานและประเมินผล
  • จัดทำ สื่อสาร ถ่ายทอด กำกับ ติดตาม ประเมินผลเป้าหมายตัวชี้วัดของกรม /แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ ของหน่วยงานให้ เกิดผลผลิต และผลลัพธ์ ต่อตัวชี้วัดเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ ของกรมควบคุมโรค
  • กลั่นกรอง กำกับ ติดตาม ประเมินผลและปรับแผนการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณให้บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และความคุ้มค่าตามภารกิจ
  • พัฒนาระบบ กลไกล การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ และข้อเสนอการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาสำคัญของพื้นที่ ต่อภาคีเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • จัดทำระบบฐานข้อมูล ปรับปรุงระบบ และการสืบค้นข้อมูลที่สำคัญ ด้านบริหารและวิชาการ รวมทั้งให้คำปรึกษา และสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เอกสารเผยแพร่ 0
 ::: คู่มือ - แนวทาง :::
30-09-2562  - สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตรวจราชการ ปี 2562
   และแนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2563
30-09-2562  - ทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายเร่งรัดกระทรวงสาธารณสุข
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
17-09-2561  - แนวทางการจัดทำโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
12-09-2561  - แนวทางการจัดทำประมาณการรายจ่ายประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 ::: แผนงาน-โครงการ :::
เอกสาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
01-11-2561  - แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 
เอกสาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
09-04-2561  - แบบสรุปความสำเร็จในการดำเนินงาน ของแผนงาน/โครงการฯ ปีงบประมาณ 2561
01-01-2561  - แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 
 ::: แบบฟอร์มรายงาน :::
เอกสาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
13-12-2562  - แบบฟอร์มการจัดทำข้อมูลร้อยละน้ำหนักงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง ในปี 2562  
เอกสาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
17-06-2562  - แบบรายงานตัวชี้วัดที่ไม่ใช่คำรับรอง(SAR Word) ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
17-06-2562  - แบบรายงานตัวชี้วัดที่ไม่ใช่คำรับรอง(SAR Word) ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
06-12-2561  - แบบรายงานตัวชี้วัดที่ไม่ใช่คำรับรอง(SAR Word) ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
01-11-2561  - แบบฟอร์มรายงานร้อยละการทำงานในแต่ละกิจกรรมย่อยของหน่วยงาน
01-11-2561  - แบบรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(แยกรายกลุ่มงาน)
เอกสาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
23-08-2561  - แบบรายงานตัวชี้วัดที่ไม่ใช่คำรับรอง(SAR Word) ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
01-06-2561  - แบบรายงานตัวชี้วัดที่ไม่ใช่คำรับรอง(SAR Word) ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
26-02-2561  - แบบรายงานตัวชี้วัดที่ไม่ใช่คำรับรอง(SAR Word) ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
20-12-2560  - แบบรายงานตัวชี้วัดที่ไม่ใช่คำรับรอง(SAR Word) ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
01-11-2560  - ตาราง Casecade และรายละเอียดตัวชี้วัดที่ไม่ใช่คำรับรอง ปี พ.ศ. 2561
เอกสารประกอบการประชุม 0
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี
(พ.ศ. 2562-2564) พื้นที่ภาคเหนือ
วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2561ณ โรงแรมดิเอมเพลส จังหวัดเชียงใหม่
 

กลุ่มแผนงานและประเมินผล
ยุทธศาสตร์/บทบาท/กิจกรรมหลัก
DATA Center
Estimate SM
บุคลากรในกลุ่มงานฯ
กองแผนงาน กรมควบคุมโรค
สคร.1 เชียงใหม่


กลุ่มแผนงานและประเมินผล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
447  ถนนเชียงใหม่-ลำพูน  ตำบลวัดเกต  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50000
โทรศัพท์ 0-5314-0774  โทรสาร 0-5314-0773  E-Mail Address : plandpc10@gmail.com
::: เว็บกลุ่มแผนงานและประเมินผล(เดิม) :::