กลุ่มงานภายใน สคร.1

+
กล่มบริหารงานทั่วไป
+
กลุ่มพัฒนาองค์กร
+
กลุ่มแผนงานและ-ประเมินผล
+
กลุ่มพัฒนาวิชาการ
+
กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย
+
กลุ่มระบาดวิทยา-ข่าวกรอง
+
กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข
+ กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
 

 

สนง.สาธารณสุข
+ จังหวัดเชียงใหม่
+ จังหวัดลำพูน
+ จังหวัดลำปาง
+ จังหวัดแพร่
+ จังหวัดน่าน
+ จังหวัดพะเยา
+ จังหวัดเชียงราย
+ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   
  สนง.ป้องกันควบคุมโรค
+ ที่ ๑ กรุงเทพฯ
+ ที่ ๒ สระบุรี
+ ที่ ๓ ชลบุรี
+ ที่ ๔ ราชบุรี
+ ที่ ๕ นครราชสีมา
+ ที่ ๖ ขอนแก่น
+ ที่ ๗ อุบลราชธานี
+ ที่ ๘ นครสวรรค์
+ ที่ ๙ พิษณุโลก
+ ที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช
+ ที่ ๑๒ สงขลา
   
  สำนัก | กรม อื่น ๆ
+ กรมควบคุมโรค
+ กระทรวงสาธารณสุข
   

รายงาน - ข่าว - สื่อ ฯ

เฝ้าระวังข่าวประจำวัน
นางสาวอังสุมาลี บุญสูง
นักประชาสัมพันธ์ รายงาน

ข่าวเพื่อสื่อมวลชน
นางสาวอังสุมาลี บุญสูง
นักประชาสัมพันธ์ รายงาน

คำแนะนำสำหรับประชาชน
นางสาวกรเกษ ศรีวิลัย
นักวิชาการเผยแพร่ รายงาน

บทความสำหรับสื่อมวลชน
นางสาวกรเกษ ศรีวิลัย
นักวิชาการเผยแพร่ รายงาน

สรุปผลรายงานประจำสัปดาห์
นางสาวกรเกษ ศรีวิลัย
นักวิชาการเผยแพร่ รายงาน

สื่อต้นแบบ
นางสาวอังสุมาลี บุญสูง
นักประชาสัมพันธ์ รายงาน