ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน
1. ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เลขที่ 447 ถ.ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 5000
2. ร้องเรียนทางโทรศัพท์
    หมายเลข 053-140772, 053-140774-6
3. ร้องเรียนทางโทรสาร
    หมายเลข 053140773

4. ร้องเรียนทาง e-mail
    rongriandpc1@gmail.com

5. ร้องเรียนทางไปรษณีย์ ส่งถึง
    ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
    447 ถนนลำพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง
    จังหวัดเชียงใหม่ 50000
6. ตู้รับความคิดเห็น
    อาคารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่

รายชื่อผู้ประสานงานการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค
---------------------------------------------------

1. นายสมศักดิ์ นาคกลิ่นกูล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
กลุ่มพัฒนาองค์กร โทรศัพท์ 053-140772, 081-568-9462
อีเมลล์ somsak.nakklinkoon@yahoo.com

2. นางสาวอริสา พจนศิลป ตำแหน่ง นิติกร
กลุ่ม/ฝ่าย : งานกฎหมาย โทรศัพท์ 053-140774-6, 091-856-5992
อีเมลล์ arisa.potjanasil@yahoo.com