ค่านิยมร่วมกรมควบคุมโรค

 
กรมควบคุมโรค ได้กำหนดค่านิยมร่วม "I SMART สู่การเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ"
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้

I
S
M
A
R
T

1. Integrity หมายถึง [คลิก]

1.1 ยึดมั่นยืนหยัด ยึดถือความถูกต้องตามกฎหมาย
1.2 ซื่อสัตย์สุจริต
1.3 รับผิดชอบ
1.4 เปิดเผยและสามารถตรวจสอบได้

2. Service Mind  หมายถึง [คลิก]

2.1 ความพร้อมให้บริการ
2.2 การทำงานด้วยใจเสียสละและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม
2.3 วาจาสุภาพอ่อนน้อม
2.4 ตรงเวลา
2.5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

3. Mastery  หมายถึง [คลิก]

3.1 การทำงานด้วยความชำนาญ
3.2 ทำงานโดยมีข้อมูลสนับสนุน
3.3 ทันสมัยในข่าวสารทั่วไป และข่าวสารการทำงาน
3.4 ขวนขวายเพิ่มพูนความรู้ และความชำนาญการ
3.5  ยึดหลักความถูกต้อง

4. Accountability/Transparency  หมายถึง [คลิก]

4.1  ปฏิบัติงานโดยสามารถตรวจสอบได้
4.2 ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
4.3 ปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม

5. Relationship   หมายถึง [คลิก]

5.1 มีน้ำใจนักกีฬา (รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งกันและกัน)
5.2 ยอมรับความคิดที่หลากหลาย
5.3 ทำงานร่วมกันและช่วยเหลือกันโดยยึดถือผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานเสมือนเป็นบุคคลในครอบครัว

6. Teamwork หมายถึง [คลิก]

6.1 ยึดหลักเสียงส่วนมาก
6.2 ยึดหลักการมีส่วนร่วมในการทำงาน
6.3 ยึดหลักสามัคคีปรองดองในการทำงาน

 

ค่านิยมองค์กร (ISMART)
ความหมาย
ค่านิยม หมายถึง เกณฑ์การตัดสินใจร่วมกัน ของบุคลากรทุกระดับในองค์กร ว่าพฤติกรรมใดควรทำและไม่ควรทำ เพื่อบรรลุผลสำเร็จทั้งในระดับบุคคล ระดับหน่วยงาน ระดับองค์กร และผู้รับบริการ ตลอดจนผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)

ความสำคัญของค่านิยม
1. พลังยึดเหนี่ยวคนในองค์กร
2. พลังร่วมสำหรับประเมินเลื่อนขั้น หรือสนับสนุนบุคลากร ตามเส้นทางความก้าวหน้า และระบบการจัดสรรสิ่งจูงใจ
3. พลังขับเคลื่อนเอกลักษณ์ที่นำไปสู่ภาพลักษณ์อันพึงประสงค์ขององค์กร
4. พลังก่อรูปวัฒนธรรมและกระบวนทัศน์อันพึงประสงค์ขององค์กร

ความหมายของ ISMART
1. Integrity คือ ยึดมั่นยืนหยัด ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้
หมายถึง ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือความถูกต้องตามกฎหมาย จรรยาวิชาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ อย่างโปร่งใส เปิดเผยและสามารถตรวจสอบได้
2. Service Mind คือ การมีจิตใจพร้อมในการให้บริการ
หมายถึง ความมีมนุษยสัมพันธ์และอัธยาศัยไมตรีที่ดี ยินดี และเต็มใจ ที่จะให้บริการ ช่วยเหลือ แก่ผู้มาติดต่อประสานงาน หรือผู้มาขอรับบริการทั้งภายนอก และภายในหน่วยงาน ให้เกิดความเข้าใจ ความพึงพอใจ และการประสานงานที่ดี ระหว่างกัน เพื่อให้การทำงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. Mastery คือ การทำงานอย่างมืออาชีพ
หมายถึง ความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ ทั้งจากประสบการณ์ทำงานเดิม และจากการค้นคว้าความรู้ใหม่ เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนนำความรู้นั้น มาพัฒนาศักยภาพ การทำงานของตนเอง ของหน่วยงาน และขององค์กรโดยรวม
4. Accountability / Transparency คือ การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และรับผิดชอบ
หมายถึง ความตั้งใจแน่วแน่ที่จะใช้ความรู้ ความสามารถ ในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย ตามตัวชี้วัดที่กำหนด โดยยึดหลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกระดับ ความชำนาญการ
5. Relationship คือ การมีน้ำใจ ใจเปิดกว้าง เป็นพี่เป็นน้อง
หมายถึง ทักษะในการรับรู้ การจับประเด็น ทั้งจากการฟัง การอ่าน และการสื่อข้อความให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องตรงกัน ในเรื่องของนโยบาย แผนงาน ตลอดจนวัตถุประสงค์ และภารกิจของหน่วยงาน และสามารถสื่อสารทำความเข้าใจ จนส่งผลให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ เปิดกว้างทางความคิดด้วยบรรยากาศ ของความเป็นพี่ เป็นน้อง จนกระทั่งงานประสบความสำเร็จ
6. Teamwork คือ การทำงานเป็นทีม
หมายถึง ความสามารถในการทำงานร่วมกับบุคคลอื่น โดยประสานความแตกต่างของบุคคล และกระบวนการปฏิบัติงาน ให้เกิดการทำงานที่สอดรับกัน ไปสู่กลยุทธ์และประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้งในระดับหน่วยงาน กรม กระทรวงและระดับชาติ บนพื้นฐานของการสร้างความไว้วางใจ และเคารพในความคิดเห็นของกันและกัน

Wisuit jaijagcome