1. กลุ่มบริหารทั่วไป
หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาแนวทางและรูปแบบของงานบริหาร
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานพัสดุและยานพาหนะ งานการเงินและบัญชี งานการเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานอื่นๆ
  ของสำนักงาน
2. กลุ่มพัฒนาองค์กร
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรตามมาตรฐานสากล โปร่งใส ตรวจสอบได้
 • วางแผนและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและสมรรถนะการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ และประสิทธิผล
 • พัฒนาระบบการจัดทำ กำกับ ติดตาม ปรับปรุงให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุผลตามเป้าหมาย คำรับรองการปฏิบัติราชการของบุคลากร/กลุ่มงาน/หน่วยงาน
 • พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) ของบุคลากร/หน่วยงาน ในส่วนการประเมินสมรรถนะ และแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)

3. กลุ่มแผนงานและประเมินผล
หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดทำ สื่อสาร ถ่ายทอด กำกับ ติดตาม ประเมินผลเป้าหมายตัวชี้วัดของกรม /แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ ของหน่วยงานให้ เกิดผลผลิต และผลลัพธ์ ต่อตัวชี้วัดเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ ของกรมควบคุมโรค
 • กลั่นกรอง กำกับ ติดตาม ประเมินผลและปรับแผนการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณให้บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และความคุ้มค่าตามภารกิจ
 • พัฒนาระบบ กลไกล การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ และข้อเสนอการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาสำคัญของพื้นที่ ต่อภาคีเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำระบบฐานข้อมูล ปรับปรุงระบบ และการสืบค้นข้อมูลที่สำคัญ ด้านบริหารและวิชาการ รวมทั้งให้คำปรึกษา และสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. กลุ่มพัฒนาวิชาการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ คิดค้นรูปแบบหรือเทคโนโลยีในระดับปฏิบัติการ เพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เหมาะสม กับสภาพพื้นที่และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
 • พัฒนาระบบหรือกลไกเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนาวิชาการเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพที่เหมาะสม กับสภาพพื้นที่และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
 • ประสาน สนับสนุน หรือจัดให้มีระบบบริการในพื้นที่ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อใช้เป็นแห่งอ้างอิง (Reference) สำหรับการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในระดับประเทศและพื้นที่ โดยเฉพาะโรคและภัยสุขภาพที่กรมควบคุมโรคเป็นเจ้าภาพหลัก (National program)
5. กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • กำหนดภาคีเครือข่ายหลัก ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
 • ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้ภาคีเครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
 • ประสาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของภาคีเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งร่วมมือบังคับใช้กฎหมายและจัดการปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้เข้มแข็งและยั่งยืน
6. กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง
หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • เป็นศูนย์ข้อมูลการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ (ซึ่งมีระบบฐานข้อมูลด้านโรคและภัยสุขภาพที่เกิดขึ้นทั้งในสถานการณ์ทั่วไป ในสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ) พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพ ทันสมัย เชื่อถือได้และเป็นแหล่งอ้างอิงของกรมควบคุมโรค
 • ดูแลระบบเฝ้าระวังโรคและประเมินผลความเสี่ยงเพื่อเตือนภัย ทั้งโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลทางระบาดวิทยาของโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญในพื้นที่รับผิดชอบ
 • ตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติและออกปฏิบัติการสอบสวนโรค ประเมินสถานการณ์การระบาดและควบคุมการระบาดเบื้องต้นที่จำเป็น (Containment) ร่วมกับพื้นที่
 • สนับสนุนส่งเสริมทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ในพื้นที่ให้เข้มแข็ง
 • ประเมินสถานการณ์ (Rapid assessment) และเสนอยุทธศาสตร์หรือมาตรการควบคุมภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในระยะเฉียบพลัน

7. กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรค และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • พัฒนาระบบและกลไกการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงานและเครือข่าย ที่เหมาะสมกับพื้นที่
 • เตรียมความพร้อมและประสาน / สนับสนุนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ ตามความต้องการของพื้นที่และได้มาตรฐานสากล
 • บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
 • บริหารจัดการระบบส่งกำลังบำรุง (Logistics) เพื่อการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
 • พัฒนาศักยภาพ ความพร้อม และการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ รวมถึงโรคติดต่อตามแนวชายแดน

8. กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดทำประเด็นการสื่อสารความเสี่ยงทั้งภาวะปกติและฉุกเฉิน
 • พัฒนารูปแบบและช่องทางการสื่อสารสาธารณะที่หลากหลายเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
 • จัดทำและพัฒนากลไกการบริหารจัดการทรัพยากรและเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์
 • ประเมินผลการรับรู้ พฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรคของประชาชนตามบริบทของพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งภาพลักษณ์ของหน่วยงานในมุมมองของเครือข่ายและประชาชน

9. กลุ่มห้องปฏิบ้ติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค
หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และริเริ่มวิธีการใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัย
 • ถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ด้านการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ แก่บุคลากรสาธารณสุขในระดับประเทศและนานาชาติ
 • ให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนเครือข่ายสาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบ ในการนำผลวิเคราะห์มาใช้วินิจฉัย ค้นหาสาเหตุ วิเคราะห์ความรุนแรงและติดตามการรักษาโรค เพื่อให้การรักษา ป้องกันและควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

10. ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง
หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • เฝ้าระวัง โรคติดต่อนำโดยแมลงที่สำคัญและเป็นปัญหาในพื้นที่ ได้แก่ ไข้เลือดออก มาลาเรีย เท้าช้าง และโรคติดต่อนำโดยแมลงอื่นๆ ที่มีโอกาสอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ
 • ศึกษาด้านกีฎวิทยาและเฝ้าระวังพาหะนำโรคติดต่อนำโดยแมลง
 • พัฒนาศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเครื่องพ่นสารเคมีและเคมีภัณฑ์กำจัดแมลงพาหะนำโรค ตรวจสอบมาตรฐานเครื่องพ่นเคมี และทดสอบมาตรฐานสารเคมีที่ใช้ในด้านสาธารณสุข
 • พัฒนาศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการแมลงพาหะนำโรค และชันสูตรโรค ไข้มาลาเรีย และโรคเท้าช้าง ได้แก่ อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการแมลงพาหะนำโรค อ้างอิงความไวลูกน้ำยุงลายและยุงลายตัวเต็มวัยต่อสารเคมี และงานอ้างอิงชันสูตรโรคไข้มาลาเรียและโรคเท้าช้าง
 • สนับสนุนการดำเนินงานจุดผ่อนปรน ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และเขตบริการสุขภาพ ในด้านข้อมูลเฝ้าระวังโรคติดต่อนำโดยแมลง การพยากรณ์โรค แนวโน้มการเกิดโรค และสนับสนุนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบ
11. กลุ่มควบคุมโรคเขตเมือง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • พัฒนานโยบาย ระบบ และวิจัยรูปแบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชนเขตเมืองในพื้นที่รับผิดชอบ โดยครอบคลุมประชากรเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว และนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่รับผิดชอบ
 • บูรณาการงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ร่วมกับภาคีเครือข่ายเขตเมืองในพื้นที่รับผิดชอบ
12.งานกฎหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายด้านการปูองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551  พรบ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535  พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535  พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 รวมทั้งระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้านวินัยและละเมิด
 • การวิเคราะห์และสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
 • การเผยแพร่ให้ความรู้ คำปรึกษา ทางกฎหมาย และงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายในหน่วยงาน
 • ประสาน ติดตาม งานเกี่ยวกับระเบียบ ประกาศ กฎหมาย รวมถึงการประเมินผลการดำเนินงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ สคร.1 กับหน่วยงานอื่นของรัฐ
 • การสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายในหรือหน่วยงานภายนอกสังกัด ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
 • ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม

 • -  1 ตุลาคม 2560 -สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
447  ถนนเชียงใหม่-ลำพูน  ตำบลวัดเกต  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50000
โทรศัพท์ 0-5314-0774 - 76  โทรสาร 0-5314-0773