สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

วิสัยทัศน์
“ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับมาตรฐานสากล ภายในปี 2579”

พันธกิจ
1.วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพของประชาชน
2.กำหนดและพัฒนานโยบาย มาตรการ บริการ และคุณภาพมาตรฐานการดำเนินงานในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพของประชาชน
3.เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีนโยบาย มาตรการ บริการ และคุณภาพมาตรฐานการดาเนินงานในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพของประชาชน ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน
4.จัด ประสาน และพัฒนาระบบ กลไก และเครือข่าย ในการเฝ้าระวัง เตือนภัย สอบสวนป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ รวมทั้งการดำเนินการตามกฎหมายอนุสัญญา หรือกฎข้อบังคับระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
5.ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน สอบสวน และการควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ
6.จัดให้มีบริการป้องกัน ควบคุมรักษาและฟื้นฟูสภาพ โรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ รวมทั้งบริการเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยโรคติดต่อโดยเฉพาะโรคติดต่ออันตรายในระดับตติยภูมิและกักกันผู้ป่วยโรคติดต่ออันตราย ผู้สัมผัสโรคหรือพาหะตามข้อตกลงระหว่างประเทศ

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานโยบาย มาตรการ  และบริการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
 - เป้าหมาย
  ความชุกและอุบัติการของการเจ็บป่วย และการเสียชีวิตจากโรคและภัยสุขภาพที่สามารถป้องกันควบคุมได้ลดลง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
 - เป้าหมาย
  ประเทศไทยมีระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่สามารถตอบโต้ทุกภัยอย่าง
รวดเร็ว เป็นระบบ มีความเป็นเอกภาพ แบบบูรณาการ มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
 - เป้าหมาย
  1.มีข่าวสารและองค์ความรู้ที่สำคัญจำเป็นสำหรับการทำงานของระบบป้องกันควบคุมโรคอย่างรวดเร็ว ครบถ้วน เที่ยงตรง บูรณาการ และมีประสิทธิภาพ
  2.มีเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน ใกล้กับจุดให้บริการผู้ป่วยสามารถตรวจวินิจฉัยโรคติดต่ออันตรายและโรคสำคัญอื่นๆ ได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการพัฒนาความร่วมมือ
 - เป้าหมาย
  ประเทศไทยมีโครงสร้าง ระบบ และกลไกการบริหารจัดการระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ดี สนับสนุนการดำเนินงานด้านการป้องกันโรคและภัยสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนากำลังคนด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
 - เป้าหมาย
  มีบุคลากรด้านการป้องกันควบคุมโรคที่มีศักยภาพปฏิบัติงานในระบบป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพในทุกระดับ และมีผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่จะเป็นหลักในการดำเนินงานป้องกันกันควบคุมโรคอย่างเพียงพอ

บทบาทหน้าที่ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
(ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552)

1. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค และภัยที่คุกคามสุขภาพให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่รับผิดชอบ
2. สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรูปแบบการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคและภัยที่ คุกคามสุขภาพให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนใน เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
4. ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
5. สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค บริเวณชายแดนเพื่อการป้องกันโรคระหว่างประเทศ
6. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
กิจกรรมหลัก
1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาวิชาการ และจัดการองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
2. พัฒนา และบริหารจัดการระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข
4. พัฒนามาตรฐาน และรูปแบบการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคของห้องปฏิบัติการ  อ้างอิง และศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
5. พัฒนาสมรรถนะด่านช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
6. พัฒนาระบบ กลไกล การติดตามประเมิน ภาครัฐ ท้องถิ่น และเอกชน รวมทั้งข้อเสนอการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็น ปัญหาสำคัญของพื้นที่ ต่อภาคีเครือข่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. เสริมสร้างศักยภาพ ถ่ายทอดความรู้ พัฒนาความร่วมมือ และสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
8. ประสาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของภาคีเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และร่วมมือบังคับใช้กฎหมาย การพัฒนาปรับปรุงกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
9. สื่อสาร เผยแพร่ความรู้ ความเสี่ยง คำพยากรณ์ การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพผ่านช่องทางการสื่อสาร และเครือข่ายรวมทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน
10. ประเมินรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
11. พัฒนาระบบข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ รวมทั้งเป็นปัจจัยนำเข้าในการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์
12. พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรเพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างความมีส่วนร่วมของเครือข่าย
13. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและสมรรถนะการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
447  ถนนเชียงใหม่-ลำพูน  ตำบลวัดเกต  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50000
โทรศัพท์ 0-5314-0774  โทรสาร 0-5314-0773